Sedací soupravy - TORRIMEX Moderní nábytek
Sedací soupravy a kvalitní nábytek
Slovenčina
Torrimex Facebook Doprava zdarma v celé ČR

OBECNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO SOUTĚŽE

(dále jen “Pravidla”)

pořádané právnickou osobou TORRIMEX s.r.o., IČO: 25228196, se sídlem Doudlevecká 2944/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň (dále jen „Pořadatel"), které vyhlašuje na svých internetových stránkách.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Pořadatel vyhlašuje soutěže za účelem podpory návštěvnosti e-shopu provozovaného na adrese www.atraktivni-nabytek.cz.
1.2. Tato Pravidla se vztahují na veškeré soutěže pořádané Pořadatelem v rámci výkonu jeho podnikání, není-li u jednotlivé soutěže uvedeno, že se na ni vztahují jiná pravidla.

2. MECHANISMUS SOUTĚŽE

2.1. Soutěž se vyhlašuje zveřejněním internetové stránky pořadatele, v níž jsou specifikována pravidla pro tuto konkrétní soutěž (dále jen ”Vyhlášení soutěže”).
2.2. Za vstup do soutěže se považuje adekvátní reakce na soutěžní úkol nebo otazku způsobem v soutěži označeném (typicky se může jednat o zaslání odpovědi na vědomostní otázku na uvedený email prostřednictvím on-line formuláře).

3. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ SOUTĚŽE

3.1. Soutěž bude probíhat v termínu, který je uveden na stránkách Pořadatele nebo na sociální síti (dále též „doba trvání soutěže") na internetových stránkách a na území České republiky.

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

4.1. Podmínkou pro účast v Soutěži zaslání soutěžní odpovědi a zapojení se do soutěže způsobem odpovídajícím blíže specifikujícím pravidlům soutěže uvedených ve Vyhlášení soutěže.
4.2. Účastníkem soutěže se stává každý soutěžící, který akceptuje Pravidla a splňuje podmínky v tomto bodě 3. Vstupem do soutěže, se zavazujete tyto Pravidla dodržovat (dále jen “Soutěžící”).
4.3. Soutěžícím může být každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky.
4.4. Každý Soutěžící se může do soutěže zapojit pouze jednou, přičemž jeho identifikátorem je jeho e-mail, jméno a příjmení.
4.5. Z účasti jsou vyloučeny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli, dále také osoby jim blízké. V případě, že se stane taková osoba výhercem soutěže, nebude jí cena předána. Dále nebude výhra předána v případě, kdy Pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání Soutěžícího či jiné osoby, která tomuto Soutěžícímu dopomohla k výhře tímto nekalým jednáním.
4.6. Pořadatel si vyhrazuje právo ze soutěže vyloučit Soutěžící, jejichž odpovědi na soutěžní otázku jsou vulgární, zesměšňující, rasistické či jiným způsobem urážející, nebo pokud se Soutěžící dopustí chování způsobilého poškodit dobré jméno
Pořadatele či ohrozit řádný průběh Soutěže, a to bez udání důvodu a bez jakékoliv náhrady.

5. VÝHRA

5.1. Výhra je specifikována ve Vyhlášení soutěže. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech nemusí přesně odpovídat skutečné podobě výher.
5.2. Výhrou může být i individuální sleva na nákup zboží nabízeného Pořadatelem, ve výši specifikované ve Vyhlášení soutěže. Individuální slevový kód není možné kombinovat s jinými slevovými akcemi Pořadatele nebo jinými dárkovými či slevovými poukazy.
5.3. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty; dále právo kdykoliv změnit pravidla Soutěže, včetně doby trvání Soutěže, či Soutěž předčasně ukončit.
5.4. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem stanovena.
5.5. Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry v případě změny doručovací adresy Výherců, jakož ani v případě, že Výherci nebudou na uvedené adrese zastiženi. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady v přenosu dat.
5.6. Výhra bude Výhercům zaslána podle typu výhry, buď poštou, nebo osobním odběrem v provozovně Pořadatele nebo e-mailem (poukazy, slevové poukazy).
5.7. Výhra je Výherci odeslána nebo jinak předána okamžitě. Nejpozději v poslední den soutěže tj. 31. května 2024.
5.8. Nepřevzaté výhry propadají ve prospěch Pořadatele.

6. ZPŮSOB VÝBĚRU VÝHERCE

6.1. Pořadatel vybere jednoho nebo více výherců, kteří splnili soutěžní úkol příslušný pro danou dílčí soutěž (dále jen “Výherce“). Výherce je vybrán ze Soutěžících, kteří vstoupili do soutěže, splňují podmínky pro účast v soutěži stanovené těmito Pravidly a splnili soutěžní úkol příslušný pro danou dílčí soutěž.
6.2. Jednotliví Výherci (v rámci jednotlivých soutěží) budou kontaktováni Pořadatelem nejpozději v poslední den soutěže.
6.3. Informace o výhře bude Výherci Pořadatelem sdělena e-mailem.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Účastníci soutěže berou na vědomí, že jejich osobní údaje mohou být zpracovávány toliko za účelem pořádání soutěže. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu s GDPR a s obecnými Zásadami pro ochranu osobních údajů Pořadatele.
7.2. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností a rovněž i ochrana oprávněných zájmů pořadatele a jiných osob podílejících se na pořádání soutěže. Oprávněnými zájmy jsou zejména výkon a ochrana právních nároků.
7.3. Je-li to pro naplnění účelu dílčí soutěže nezbytné budou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů:
7.4. Jméno a příjmení nebo e-mail adresa pro doručení výhry, případně telefonní číslo.
7.5. Osobní údaje budou zpracovány Pořadatelem.
7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu soutěže, nejpozději ještě jeden rok po ukončení soutěže, pokud zákon nepřikazuje Pořadateli dobu delší.
7.7. Práva a stížnosti v souvislosti s osobními údaji může Soutěžící uplatnit u Pořadatele (prostřednictvím e-mailu info@atraktivni-nabytek.cz) a stížnosti kromě toho i u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://uoou.gov.cz/).
7.8. U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může tento souhlas Soutěžící kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním. Soutěžící má právo Pořadatele požádat o informaci, zda provádí zpracování jeho osobních údajů a pokud ano, pak zejména o informace o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny a době, po kterou budou osobní údaje uloženy. Pokud jsou osobní údaje Soutěžícího nepřesné nebo neúplné, má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů. Soutěžící má právo požadovat, aby Pořadatel jeho osobní údaje smazal, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, pokud odvolal souhlas se zpracováním nebo pokud byly jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, je Pořadatel povinen této žádosti vyhovět. Soutěžící má právo požadovat, aby Pořadatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud popírá přesnost těchto osobních údajů (omezení trvá po dobu ověření přesnosti), pokud je zpracování protiprávní a Soutěžící odmítá výmaz, nebo pokud již zadavatel jeho osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Soutěžící je požaduje pro určení, výkon či obhajobu svých právních nároků. Při omezení zpracování je Pořadatel pouze oprávněn osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen se souhlasem Soutěžícího nebo ze zákonných důvodů. Soutěžící má právo na získání osobních údajů, které poskytl Pořadatel, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů. Soutěžící má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu a zadavatel je povinen pro tento účel osobní údaje dále nezpracovávat. Tato práva může soutěžitel provést prostřednictvím e-mailu: info@atraktivni-nabytek.cz nebo prostřednictvím soukromé zprávy na sociálních sítích.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Veškeré soutěže probíhají pouze na území České republiky a podléhají právnímu řádu České republiky, zvláště pak občanskému zákoníku.
8.2. Rozhodnutí Pořadatele bude ve všech směrech konečné a závazné; na zpochybňování rozhodnutí Pořadatele ze strany Soutěžících nebude brán zřetel.
8.3. Námitky k Pravidlům soutěže, nechť jsou zasílána na e-mail: info@atraktivni-nabytek.cz, případně osobně učiněné na adrese Doudlevecká 2944/3, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň.
8.4. Pořadatel si vyhrazuje právo svá rozhodnutí nevysvětlovat ani neodůvodňovat.
8.5. Tato Pravidla jsou účinná od 1. května 2024.
K přečtení a inspiraci
Rozkládací sedací souprava vám ušetří hodně místa a peněz

Rozkládací sedací souprava vám ušetří hodně místa a peněz

Rozkládací sedací soupravu během chvilky proměníte v dočasnou postel pro hosty a ráno z ní zase stejně rychle vykouzlíte sedačku.
Jak vybrat kvalitní a pohodlnou sedací soupravu do vašeho bytu

Jak vybrat kvalitní a pohodlnou sedací soupravu do vašeho bytu

Vybrat si kvalitní sedačku pro váš byt je velmi důležité, protože to může ovlivnit vaši pohodu a celkový vzhled místnosti.
Kvalitní sedací soupravy v doprodeji se vyplatí

Kvalitní sedací soupravy v doprodeji se vyplatí

Sháníte atraktivní sedací soupravu a nemůžete utratit mnoho peněz? Máme pro vás výbornou nabídku krásných sedacích souprav v mimořádném doprodeji...
Rozkládací pohovka vám ušetří místo a nabídne pohodlné spaní

Rozkládací pohovka vám ušetří místo a nabídne pohodlné spaní

Kvalitní rozkládací pohovka je praktickým a funkčním kouskem nábytku, který poskytuje pohodlí jak při každodenním používání, tak při příležitostném...
Německé kožené sedací soupravy se vyplatí

Německé kožené sedací soupravy se vyplatí

Nákup německé kožené sedací soupravy představuje dlouhodobou investici do nábytku s výraznými estetickými a funkčními přínosy.
Jak vybrat kvalitní obývací stěnu z masivu

Jak vybrat kvalitní obývací stěnu z masivu

Při výběru obývací stěny z masivu je klíčové zvážit jak estetické, tak praktické faktory.
Německý nábytek do předsíně - novodobé trendy

Německý nábytek do předsíně - novodobé trendy

Německý nábytek do předsíně se vyznačuje elegantním designem a vysokou kvalitou zpracování.
Kvalitní německé sedací soupravy se vyplatí

Kvalitní německé sedací soupravy se vyplatí

Německá sedačka se vám vyplatí díky spojení precizního řemeslného zpracování a nadstandardní kvality materiálů.
S rozkládací sedací soupravou změníte svůj obývací pokoj na menší ložnici

S rozkládací sedací soupravou změníte svůj obývací pokoj na menší ložnici

Rozkládací pohovku uvítají zejména menší byty, obýváky s přespávajícími návštěvami, pokoje pro hosty a pracovny.
Dopřejte si v obývacím pokoji pohodlí na velké sedací soupravě

Dopřejte si v obývacím pokoji pohodlí na velké sedací soupravě

Pokud máte v obýváku dostatek místa, určitě zvažte nákup velké sedací soupravy. Podívejme se, co vám mohou dnešní prostorné sedačky nabídnout.
Podle čeho vybírat rohovou sedací soupravu

Podle čeho vybírat rohovou sedací soupravu

Máte doma nevyužité rohy a přemýšlíte, co s nimi? Pořiďte si rohovou sedací soupravu. Odpočinete si na ní vy i vaše návštěvy.
Bílé obývací stěny – krása, která nezevšední

Bílé obývací stěny – krása, která nezevšední

Bílá barva je ve světě nábytku doslova nesmrtelná. Stala se symbolem čistoty a jednoduché elegance. Objevuje se napříč všemi styly a dobovými trendy.
Praktické tipy a rady, jak vybrat vhodnou sedací soupravu

Praktické tipy a rady, jak vybrat vhodnou sedací soupravu

Zařizujete si obývací pokoj a sháníte sedací soupravu? Nevíte, čím byste se při jejím výběru měli řídit a na co si dát pozor? Nechte si od nás poradit....
Obývací stěny a novodobé trendy

Obývací stěny a novodobé trendy

Důraz na praktičnost a vzdušnost interiéru má vliv také na trendy v oblasti obývacích stěn. Masivním nábytkovým sestavám definitivně odzvonilo. Zelenou...
Exkluzivní obývací stěny s vysokým leskem

Exkluzivní obývací stěny s vysokým leskem

K dominantním prvkům každého obývacího pokoje patří kromě sedací soupravy také obývací stěna. Vyberte si takovou obývací stěnu, která bude trendy...
Promyslete si výběr sedací soupravy opravdu pečlivě

Promyslete si výběr sedací soupravy opravdu pečlivě

Neuspěchejte koupi sedací soupravy. Pečlivě si promyslete prostorové dispozice vašeho interiéru. Zvolte optimální cenu, materiál i barvy. Jedině tak...
Moderní obývací stěny dostupné pro každého

Moderní obývací stěny dostupné pro každého

Chtěli byste si pořídit moderní obývací stěnu, ale nevíte, co je teď aktuálně trendy? Poradíme vám, která stěna či sestava je pro váš interiér ta...
Kožené sedací soupravy – vyplatí se či nikoliv?

Kožené sedací soupravy – vyplatí se či nikoliv?

Odolnost, nenáročná údržba, dlouhá životnost – to jsou největší výhody sedaček vyrobených z kůže. Pokud se rozhodnete pro sedací soupravu z tohoto...
Kvalitní německé obývací stěny levně?

Kvalitní německé obývací stěny levně?

Hledáte atraktivní obývací stěny, ale nemáte příliš velkým rozpočet? Máme pro vás speciální akční nabídku levných obývacích stěn, sestav i jednotlivých...
Výhody funkční sedací soupravy

Výhody funkční sedací soupravy

Sedací souprava, která slouží zároveň jako plnohodnotná skříň nebo postel? Tyto funkční sedací soupravy jsou dnes běžnou součástí nabídek většiny...
Když se řekne komfortní sedací souprava

Když se řekne komfortní sedací souprava

Komfortní sezení – to je základní požadavek, který by měla splňovat každá sedací souprava. Pocit pohodlí je ale poměrně subjektivní. Každému se totiž...
telefonek 
733 645 188
Volejte specialistům pondělí až pátek od 9 do18 hod. a v sobotu od 9 do 13 hod. 
bod TORRIMEX s.r.o.
Doudlevecká 3, 301 33 Plzeň, Česká republika 
bublina info@atraktivni-nabytek.cz uzivatel Více kontaktů